Generalforsamlingen 2016

Generalforsamlingen 2016

Generalforsamlingen 2016

Den 08-11-2016 kl.18,30 på Assensvej 52 4700 Næstved

Generalforsamlingen 2016 afholdes hvert år. Og behandler følgende sager:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra foreningens formand.
Udvalgsformændene aflægger beretninger.

3. Regnskabs aflæggelse af foreningens kasserer på Generalforsamlingen 2016

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag.

6. Valg af kasserer, i lige år.

7. Valg af formænd for Træningsudvalg

8. Valg af 1 revisorer.revisorer genopstiller

9. Eventuelt.

Generalforsamlingen 2016 er underlagt følgende vedtægter

Vedtægter Generalforsamlingen 2016 CVR, 34407223

§ 1

Navn og hjemsted/klubhus og trænings bane
§ 1. Klubbens navn er Sydsjællands hundeskole. Klubben er stiftet den 01-04-2012.
Stk. 2. Ved henvendelser til klubben skal det ske til formandens adresse, vedr. skrivelser, samt brev udveksling.
Stk. 3 Klubbens kontor og trænings bane ligger på adressen Gammelsøvej 21 4760 Vordingborg.
Stk.4 Klubbens kontor og trænings bane i Næstved, ligger på adressen Klokkergårdsvej 19 4684 Holmegaard

§ 2

Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til at indgå i en familie og at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt. Foreningens formål er at i de område hvor foreningen har trænings plads, at få beboer til at bruge trænings banen som lege plads til deres hund, lære området beboer at behandle deres hund med respekt, og passe den med omhu.
For at nå disse mål skal foreningen:

1. Samle hunde interesserede personer i en forening.

Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt
hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.
2. Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv, sammen med sin familie.
3. Formidle af træning og leje tips , der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser.
4. Arbejde med breddetræning samt grundlæggende opdragelse af familiehunden.
5. Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv/hundetræning.
6. Afholde lokale leje dage og/eller prøver i at håndterer sin hund.
7. Godkende deltagere til at leje med andre hunde. (ingen lej for kamphunde)
8. Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører.

§ 3

Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem.
Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en, i den offentlige mening, vanærende handling.
Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til Sydsjællands hundevenner. for foreningsåret. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr. Ved opstarten af hundetræning, er man medlem lige så snart man har betalt træningsgebyret, som er en del af prisen, man kan ikke træne uden at være medlem. Foreningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til Sydsjællands hundevenner.
Medlemskab er altid fra Januar til Januar. Medlemskab er sat til 10 kr. om året.

§ 4

Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge. Kontingentet består af to dele: Grundkontingent, træningsgebyr er kun hvis man går til hunde træning. . Alle to dele fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale grundkontingent, der dækker grundomkostningerne ved medlemskabet og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder. Trænergebyret giver adgang til træning i henhold til hundetrænerens træningsplan.
Medlemmer, der ikke inden opstarten af hundetræning har indbetalt kontingent/træningsgebyr, kan slettes af foreningen. Ingen kan deltage i træning eller aktiviteter, forinden skyldigt kontingent eller træningsgebyr er betalt. Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

§ 5

Generalforsamlingen afholdes hvert år i november måned. Og behandler følgende sager:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra foreningens formand.
Udvalgsformændene aflægger beretninger.

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.

4. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af formand for en periode på 6 år. Valg af kasserer, i lige år.

7. Valg af formænd for Træningsudvalg – køb af nyt udstyr, såfremt der er penge til det

8. Valg af 1 revisorer.

9. Eventuelt.

Skriftlig afstemning skal finde sted,

når mindst 1/10 del af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest 3 uger før generalforsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen med stemme og taleret har alle aktive medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance.

Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

§ 6

Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de mødte, stemmeberettigede medlemmers stemmer.
Vedtægterne skal, som information, indsendes til kredsformanden senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget.

§ 7

Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle aktive medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

§ 8

Generalforsamlingen skal afholdes senest den 30 november.
Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel, datoen vil bliv offerligt gjort på nettet
Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen samt ordlyden af evt. indkomne forslag.

§ 9

Bestyrelsen består af formand, kasserer, sekretærer, og udvalgsformænd. Alle vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling,(formanden er undtaget) dog ikke samme år.
Formanden vælges for en periode på 6 år, han eller hun har dog mulighed for at træde af før tid, såfremt samarbejdet ikke virker med bestyrelsen.
Ved stemmelighed tæller formandens stemme for 2.
Der vælges 1 revisorer.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen er ulønnet. Dog kan der af foreningens midler bevilges fri rejse, evt. diæter, til repræsentation i hundesagens interesse.
Den til enhver tid siddende formand tegner foreningen udadtil i alle sager af administrativ og offentlig interesse og karakter.
Den til enhver tid siddende kasserer tegner foreningen udadtil i alle økonomiske forhold.

§ 10

Foreningens regnskabsår er fra 1/1 – 01/01 Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand 14 dage før den ordinære generalforsamling og fremlægges til godkendelse af denne. Foreningens formue opbevares på en bankkonto.
Regnskabet og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.
Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlems kartotek og en protokol.

§ 11

Samtlige medlemmer har gratis adgang til trænings banen, som eller som deltager mod forevisning af sidste medlemskvittering. Medlemmerne skal dog rette sig efter ledelsens anmodninger. Dette gælder dog ikke private træningsbaner
§ 12
Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for dyrenes beskyttelse.

§13

Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Foreningens regnskabsår er fra 01/01 – 01/01. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand 14 dage før den ordinære generalforsamling og fremlægges til godkendelse af denne. Foreningens formue opbevares på en bankkonto.
Regnskabet og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.
Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlems kartotek og en protokol.

§14

Instruktør/medhjælper der modtager penge fra kursister, skal selv afregne skat, med kommunen/staten.
Foreningen træner efter Dansk Kennel Klubs metoder.
Sydsjælland s hjemmesider hedder www.hundelege.dk

Generalforsamlingen 2016 er afsluttet

Google +

Google + :

hundetræning på Sydsjælland er nu kommet på Google + vi står som hundetræning Vordingborg, siden bliver brugt til at opslår kursuser, eller nyheder inden for hundetræning

google +

 

Sydsjællands hundeskole
Sydsjællands hundeskoleTuesday, October 17th, 2017 at 8:35am
Hundetræning i ridehus

opstart 9 Januar 2018 inde dørs i ridehal ved Vordingborg

Hvalpe træning

fra kl. 18,30 til 19,30 opstart med teori 8 Januar kl. 18,30 på Sct.Clemensvej 27 4760 Vordingborg (lokal 7-8)

Selve hundetræningen starter den 9 Januar 2018 kl. 18,30 for hvalpe på adressen Grumløsevej 56, 4750 Lundby – Neble

Online tilmelding www.hundehold.dk
   View on Google
Sydsjællands hundeskole
Sydsjællands hundeskoleThursday, November 10th, 2016 at 12:34am
opstart Hundetræning Januar 2017 inde dørs i ridehal ved Vordingborg, på adressen Grumløsevej 56, 4750 Lundby – Neble

Teori den 2 Januar kl. 18,30 på Sct.Clemensvej 27 4760 Vordingborg (Musik lokalet)

Hvalpetræningen starter den. 3 Januar 2017 kl. 18,30 på adressen Grumløsevej 56, 4750 Lundby – Neble
Få pladser tilbage
Unghunde holdet er fyldt

Unghunde træning fra kl.19,30 til 20,30, opstart den 3 Januar kl.19,30 på adressen Grumløsevej 56, 4750 Lundby – Neble

Online Tilmelding i menuen.
   View on Google
Sydsjællands hundeskole
Sydsjællands hundeskoleWednesday, July 6th, 2016 at 6:08pm
Opstart hundetræning første uge i August
Hvalpe træning
Tirsdag er den dag vi træner fra kl. 18,30 til 19,30 teori er om Mandagen på Sct.Clemensvej 27 4760 Vordingborg (Musik lokalet)
Selve hundetræningen for hvalpe er på adressen Gammelsøvej 21 4760 Vordingborg
Unghunde træning
Tirsdag er den dag vi træner fra kl.19,30 til 20,30, Hundetræningen for unghunde er på adressen Gammelsøvej 21 4760 Vordingborg
Kørekort for hunde – Lydighed – Familiehunde træning
Onsdag er den dag vi træner, Kørekort for hunde/lydighed er på adressen Gammelsøvej 21 4760 Vordingborg, hundetræning for alle hunde
Online Tilmelding i menuen eller på denne side www.hundehold.dk
1    View on Google
Sydsjællands hundeskole
Sydsjællands hundeskoleMonday, April 18th, 2016 at 12:22am
Lav et nemt legetøj til din hund, jeg har fundet en plastik dunk bore nogle huller i den , lagt nogle godbidder i den og skruet låget på, nemt og billigt, boret er et 14 mm træbor koster 15 kr i jem og fix, god fornøjelse
   View on Google
Sydsjællands hundeskole
Sydsjællands hundeskoleFriday, March 4th, 2016 at 7:42pm
Billeder fra vores bytur samt billeder fra træningen i ridehuset
   View on Google

Facebook shs

Facebook

facebook

Facebook Posts

Onsdag d. 9/1/19 starter hold i ridehuset. Unghunde 17 til 18,hvalpe kl 18 til 19 og unghunde/ lydighed kl 19 til 20. Ridehuset ligger sørupvej 20, 4684 Holmegård. Det 10 gang træning ,hvor vi indlære, det mest almindelig vi gerne vil lære vores hunde og en masse andet sjov, samt en bytur og skovtur. Prisen er 750 kr. Tilmeld jer på min hjemmeside hundesnor.dk og i også velkommen til at ringe på 26858733. Lone ... Se mereSe Mindre

Se på Facebook
·Del

Hundetræning opstart

Hvalpe træning
fra kl. 18,30 opstart med teori 19 Marts på Sct.Clemensvej 27 4760 Vordingborg (lokal 7-8) der står et skilt ude ved vejen

Selve hundetræningen er på Gammelsøvej 21 Vordingborg, om Tirsdagen den 20 Marts kl. 18,30 for hvalpe.

Unghunde træning
Selve hundetræningen er på Gammelsøvej 21 Vordingborg, om Tirsdagen den 20 Marts kl. 19,30 for unghunde.

Lydigheds/køre kort for hunde træningen starter Onsdag den. 21 Marts kl. 18,30 på adressen Gammelsøvej 21 Vordingborg,

Online Tilmelding i menuen på hjemmesiden
www.hundehold.dk
... Se mereSe Mindre

Se på Facebook
·Del

google +

[gpf google plus id=+SydsjællandshundeskoleVordingborg height=450px type=page]


Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 :

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 :

Den 08-11-2015 kl.18,30 på Assensvej 52 4700 Næstved

Generalforsamlingen afholdes hvert år. Og behandler følgende sager:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra foreningens formand.
Udvalgsformændene aflægger beretninger.

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.

4. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af formand for en periode på 6 år. Valg af kasserer, i lige år.

7. Valg af formænd for Træningsudvalg – køb af nyt udstyr, såfremt der er penge til det

8. Valg af 1 revisorer.

9. Eventuelt.

 

Vedtægter Sydsjællands Hundeskole CVR, 34407223

§ 1

Navn og hjemsted/klubhus og trænings bane
§ 1. Klubbens navn er Sydsjællands hundevenner. Klubben er stiftet den 01-04-2012.
Stk. 2. Ved henvendelser til klubben skal det ske til formandens adresse, vedr. skrivelser, samt brev udveksling.
Stk. 3 Klubbens kontor og trænings bane ligger på adressen Gammelsøvej 21 4760 Vordingborg.
Stk.4 Klubbens kontor og trænings bane i Næstved, ligger på adressen Klokkergårdsvej 19 4684 Holmegaard

§ 2

Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til at indgå i en familie og at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt. Foreningens formål er at i de område hvor foreningen har trænings plads, at få beboer til at bruge trænings banen som lege plads til deres hund, lære området beboer at behandle deres hund med respekt, og passe den med omhu.

For at nå disse mål skal foreningen:

1. Samle hundeinteresserede personer i en forening. Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt
hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.
2. Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv, sammen med sin familie.
3. Formidle af træning og leje tips , der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser.
4. Arbejde med breddetræning samt grundlæggende opdragelse af familiehunden.
5. Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv/hundetræning.
6. Afholde lokale leje dage og/eller prøver i at håndterer sin hund.
7. Godkende deltagere til at leje med andre hunde. (ingen lej for kamphunde)
8. Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører.

§ 3

Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem.
Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en, i den offentlige mening, vanærende handling.
Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til Sydsjællands hundevenner. for foreningsåret. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr. Ved opstarten af hundetræning, er man medlem lige så snart man har betalt træningsgebyret, som er en del af prisen, man kan ikke træne uden at være medlem. Foreningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til Sydsjællands hundevenner.
Medlemskab er altid fra Januar til Januar. Medlemskab er sat til 10 kr. om året.

§ 4

Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge. Kontingentet består af to dele: Grundkontingent, træningsgebyr er kun hvis man går til hunde træning. . Alle to dele fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale grundkontingent, der dækker grundomkostningerne ved medlemskabet og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder. Trænergebyret giver adgang til træning i henhold til hundetrænerens træningsplan.
Medlemmer, der ikke inden opstarten af hundetræning har indbetalt kontingent/træningsgebyr, kan slettes af foreningen. Ingen kan deltage i træning eller aktiviteter, forinden skyldigt kontingent eller træningsgebyr er betalt. Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

§ 5

Generalforsamlingen afholdes hvert år i november måned. Og behandler følgende sager:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra foreningens formand.
Udvalgsformændene aflægger beretninger.

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.

4. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af formand for en periode på 6 år. Valg af kasserer, i lige år.

7. Valg af formænd for Træningsudvalg – køb af nyt udstyr, såfremt der er penge til det

8. Valg af 1 revisorer.

9. Eventuelt.

Skriftlig afstemning skal finde sted,

når mindst 1/10 del af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest 3 uger før generalforsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen med stemme og taleret har alle aktive medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance.

Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

§ 6

Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de mødte, stemmeberettigede medlemmers stemmer.
Vedtægterne skal, som information, indsendes til kredsformanden senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget.

§ 7

Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle aktive medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

§ 8

Generalforsamlingen skal afholdes senest den 30 november.
Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel, datoen vil bliv offerligt gjort på nettet
Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen samt ordlyden af evt. indkomne forslag.

§ 9

Bestyrelsen består af formand, kasserer, sekretærer, og udvalgsformænd. Alle vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling,(formanden er undtaget) dog ikke samme år.
Formanden vælges for en periode på 6 år, han eller hun har dog mulighed for at træde af før tid, såfremt samarbejdet ikke virker med bestyrelsen.
Ved stemmelighed tæller formandens stemme for 2.
Der vælges 1 revisorer.
Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen er ulønnet.

Dog kan der af foreningens midler bevilges fri rejse, evt. diæter, til repræsentation i hundesagens interesse.
Den til enhver tid siddende formand tegner foreningen udadtil i alle sager af administrativ og offentlig interesse og karakter.
Den til enhver tid siddende kasserer tegner foreningen udadtil i alle økonomiske forhold.

§ 10

Foreningens regnskabsår er fra 1/1 – 01/01 Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand 14 dage før den ordinære generalforsamling og fremlægges til godkendelse af denne. Foreningens formue opbevares på en bankkonto.
Regnskabet og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.
Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.

§ 11

Samtlige medlemmer har gratis adgang til trænings banen, som eller som deltager mod forevisning af sidste medlemskvittering. Medlemmerne skal dog rette sig efter ledelsens anmodninger. Dette gælder dog ikke private træningsbaner

§ 12

Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for dyrenes beskyttelse.

§13

Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Foreningens regnskabsår er fra 01/01 – 01/01. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand 14 dage før den ordinære generalforsamling og fremlægges til godkendelse af denne. Foreningens formue opbevares på en bankkonto.
Regnskabet og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.
Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.

§14

Instruktør/medhjælper der modtager penge fra kursister, skal selv afregne skat, med kommunen/staten.
Foreningen træner efter Dansk Kennel Klubs metoder.
Sydsjællands hjemmesider hedder www.hundelege.dk

Hunde nyheder

Hunde nyheder

hunde nyheder

Billeder som er taget af en professionel fotograf Frank Rønsholt, som arbejder i zoologisk have, vi var så heldig at vi var tilpas mange, så vi kunne hyre Frank Rønsholt,en dag, se det gode resultat, billederne er taget på vores trænings plads i Toksværd

Hundetræning for alle hunde, opstart August 2016 Vordingborg

Hvalpe træning

Tirsdag kl. 18,30 til 19,30 teori er om Mandagen kl. 18,30 på Sct.Clemensvej 27 4760 Vordingborg (Musik lokalet)

Selve hundetræningen for hvalpe er på adressen Gammelsøvej 21 4760 Vordingborg
Unghunde træning

Tirsdag kl.19,30 til 20,30, Hundetræningen for unghunde er på adressen Gammelsøvej 21 4760 Vordingborg
Kørekort for hunde

Onsdag kl. 18,30 til 19,30 Kørekort for hunde er på adressen Gammelsøvej 21 4760 Vordingborg, hundetræning for alle hunde
Familiehunde træning – lydighed

Onsdag kl. 19,30 til 20,30 Familiehunde træning – lydighed er på adressen Gammelsøvej 21 4760 Vordingborg, hundetræning for alle hunde

Online Tilmelding i menuen eller på denne side

Hundetræning hold i Vordingborg for alle hunde
DKK eksaminerede instruktør

hunde nyheder

Hunde nyheder : Opstart Marts 2016 Næstved

Onsdag d. 16-3-16. Lydighed-kørekort kl.17,00-18,00

Onsdag d. 16-3-16. Lydighed-kørekort kl.18.00-19.00

Onsdag d. 16-3-16. Hvalpe kl.19,00-20,00- teoriaften mandag d.14 -3 -16 hos lone. Ved mange tilmelinger kan dette hold blive lavet til et lydighedhold

Søndag d. 2o-3-16. Lydighed- kørekort kl.09.30-10.30

Søndag d. 20-3-16. Unghunde kl.10.30-11.30

Søndag d. 20-3-16. Hvalpehold kl.11.30-12.30 – teoriaften mandag d. 3-8-15 hos Lone

Søndag d. 20-3-16. Lydighed – kørekort kl. 12.30-13.30.

Torsdag d. 14-4-16. Familiehundehold kl.18.00-19.30 – mødested garderhusar kasernen.

Sporhold starter mandag d. 18-4-16 kl 18.00 mødes hos lone. 50 kr pr. gang.

Hunde nyhederHunde nyheder

Gratis Vind eller forsvind den 8 August for alle hunde

Vi vil sammen med DLG den 8 August lave en lille for konkurrence hvor det handler om at have god kontakt til sin hund, hunden viser glæde, også skal den være pæn, er for alle hunde, om det er en blanding eller racehunde, det betyder ikke noget, det er gratis at deltage, alle for premierer .

Vi starter kl. 9,30 med vind eller forsvind konkurrence for børn og hund, tager omkring en time, derefter er det de voksne tur til at fremvise deres hund.

Dommer p? dagen DKK ringtræner Bente Stege.

Der vil på dagen være lidt kaffe og kage, samt en masse tilbud fra DLG

Ved siden af dette, så har vi lavet en forhindringsbane, på tid, så her skal man v?re hurtig, dette forgår imellem vind og forsvind konkurrencen.

På selve dagen vil Per og Lone også give gode råd til de hundeejer som måtte ønske det.

Få pladser, så man skal være hurtig, ring på tlf. for tilmelding det er gratis, barn og hund eller voksne og hund vi ses

Adressen er Korndrevet 4 ? 4720 Præstø, det er ved Bårse

 

Hunde nyheder

Så afholder vi mental test for hunde den. 26 September, vi er ved at få vores træningsbane i Toksværd godkendt til selve prøven, der er kun en plads tilbage.

 

hunde nyheder

Hunde nyheder

Hunde nyheder : Kørekort for hunde

, vi har også ændre spørgsmål, og øvelserne, så det mere er lavet til hr. og fru Danmark, vi laver heller ikke øvelser med hunden i byen, hvor den ikke er i snor, dette er heller ikke lovligt, og alle de byer hvor vi har spurgt, har sagt at det vil de ikke have, det meste af træningen forgår på træningsbanen, med en afprøvning i byen, til stor glæder for alle de mennesker der færdes i byen.

Hvis i syntes det lyder lidt mærkeligt, så er noget af programmet fra DKKs kørekort til hund, det er det som vi nu har lavet lovligt

Hunde nyheder : Køre kort for hunde : Et tilbud til alle hunde over 12 mdr. Se i menuen hvad din hund skal kunne
Målsætning: Ved hjælp af moderne træningsmetoder og relevante aktiviteter at få en glad og dygtig hund, som er velfungerende i forhold til omgivelserne og i familiens dagligdag. Kørekortet kan erhverves på efter hinanden følgende niveauer: bronze, sølv, guld, Platin og Diamant. I kørekortet indgår såvel praktiske som teoretiske elementer.

Kørekort for hunde, dette kan vi tilbyde i Vordingborg

ved DKK uddannet træner Per Kaarup, ring til ham for mere information på tlf. 50484959.
Aktiviteterne omfatter bl.a.:

Køre kort for hunde : Miljøtræning ? forskellige ekskursioner til bl.a. by, skov og evt. virksomheder.

Dagligdags forstyrrelser ? hunden lærer at forholde sig roligt i forskellige dagligdags situationer, hvor den uden tilvænning ville være blevet forskrækket.

Hunde træning med vægt på Socialt samvær  fornuftig omgang med fremmede hunde og mennesker.

Køre kort for hunde : Indkald og håndteringsøvelser  ejeren får ideer til daglig træning som flokfører.

Køre kort for hunde omfatter også :

Køre kort for hunde : Gå i line  hunden lærer at følge sin ejer i løs line, også når den møder hunde og mennesker.

Køre kort for hunde : Søgeudvikling  hundens interesse for at bruge næsen til at søge udvikles på en sjov og spændende måde.

Køre kort for hunde : øvelser i samarbejde ? her gives forslag til en masse sjove hunde-tricks, som giver hunden sund aktivering i dagligdagen. Et sjovt alternativ til almindelige lydighedsøvelser.

Teoriundervisning  der sikrer nødvendigt kendskab til egen hund, hundeloven m.v. Alle de opgaver du bliver stillet i teori delen, kan findes under gode link til hunde i menuen til venstre.

Træning af din hund, kan også tilbydes andre steder en Vordingborg,

Dette kan Lone Nielsen tilbyde inden for hunde træning. hvalpemotivation ? hvalpetræning ? unghunde ? familiehunde ? Lydighed LP 1 ? Lydighed LP 2 og kørekort til hund, hunde træningen forgår i Toksværd ved Næstved, for mere information ring tlf. 26858733.

Se hunde nyheder på vores trænings plads Toksværd Hundetræning Toksværd
Se hunde nyheder på vores trænings plads Vordingborg Hundetræning Vordingborg