Sidst opdateret af .

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 :

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 :

Den 08-11-2015 kl.18,30 på Assensvej 52 4700 Næstved

Generalforsamlingen afholdes hvert år. Og behandler følgende sager:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra foreningens formand.
Udvalgsformændene aflægger beretninger.

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.

4. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af formand for en periode på 6 år. Valg af kasserer, i lige år.

7. Valg af formænd for Træningsudvalg – køb af nyt udstyr, såfremt der er penge til det

8. Valg af 1 revisorer.

9. Eventuelt.

 

Vedtægter Sydsjællands Hundeskole CVR, 34407223

§ 1

Navn og hjemsted/klubhus og trænings bane
§ 1. Klubbens navn er Sydsjællands hundevenner. Klubben er stiftet den 01-04-2012.
Stk. 2. Ved henvendelser til klubben skal det ske til formandens adresse, vedr. skrivelser, samt brev udveksling.
Stk. 3 Klubbens kontor og trænings bane ligger på adressen Gammelsøvej 21 4760 Vordingborg.
Stk.4 Klubbens kontor og trænings bane i Næstved, ligger på adressen Klokkergårdsvej 19 4684 Holmegaard

§ 2

Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til at indgå i en familie og at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt. Foreningens formål er at i de område hvor foreningen har trænings plads, at få beboer til at bruge trænings banen som lege plads til deres hund, lære området beboer at behandle deres hund med respekt, og passe den med omhu.

For at nå disse mål skal foreningen:

1. Samle hundeinteresserede personer i en forening. Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt
hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.
2. Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv, sammen med sin familie.
3. Formidle af træning og leje tips , der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser.
4. Arbejde med breddetræning samt grundlæggende opdragelse af familiehunden.
5. Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv/hundetræning.
6. Afholde lokale leje dage og/eller prøver i at håndterer sin hund.
7. Godkende deltagere til at leje med andre hunde. (ingen lej for kamphunde)
8. Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører.

§ 3

Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem.
Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en, i den offentlige mening, vanærende handling.
Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til Sydsjællands hundevenner. for foreningsåret. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr. Ved opstarten af hundetræning, er man medlem lige så snart man har betalt træningsgebyret, som er en del af prisen, man kan ikke træne uden at være medlem. Foreningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til Sydsjællands hundevenner.
Medlemskab er altid fra Januar til Januar. Medlemskab er sat til 10 kr. om året.

§ 4

Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge. Kontingentet består af to dele: Grundkontingent, træningsgebyr er kun hvis man går til hunde træning. . Alle to dele fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale grundkontingent, der dækker grundomkostningerne ved medlemskabet og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder. Trænergebyret giver adgang til træning i henhold til hundetrænerens træningsplan.
Medlemmer, der ikke inden opstarten af hundetræning har indbetalt kontingent/træningsgebyr, kan slettes af foreningen. Ingen kan deltage i træning eller aktiviteter, forinden skyldigt kontingent eller træningsgebyr er betalt. Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

§ 5

Generalforsamlingen afholdes hvert år i november måned. Og behandler følgende sager:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra foreningens formand.
Udvalgsformændene aflægger beretninger.

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.

4. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af formand for en periode på 6 år. Valg af kasserer, i lige år.

7. Valg af formænd for Træningsudvalg – køb af nyt udstyr, såfremt der er penge til det

8. Valg af 1 revisorer.

9. Eventuelt.

Skriftlig afstemning skal finde sted,

når mindst 1/10 del af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest 3 uger før generalforsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen med stemme og taleret har alle aktive medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance.

Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

§ 6

Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de mødte, stemmeberettigede medlemmers stemmer.
Vedtægterne skal, som information, indsendes til kredsformanden senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget.

§ 7

Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle aktive medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

§ 8

Generalforsamlingen skal afholdes senest den 30 november.
Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel, datoen vil bliv offerligt gjort på nettet
Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen samt ordlyden af evt. indkomne forslag.

§ 9

Bestyrelsen består af formand, kasserer, sekretærer, og udvalgsformænd. Alle vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling,(formanden er undtaget) dog ikke samme år.
Formanden vælges for en periode på 6 år, han eller hun har dog mulighed for at træde af før tid, såfremt samarbejdet ikke virker med bestyrelsen.
Ved stemmelighed tæller formandens stemme for 2.
Der vælges 1 revisorer.
Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen er ulønnet.

Dog kan der af foreningens midler bevilges fri rejse, evt. diæter, til repræsentation i hundesagens interesse.
Den til enhver tid siddende formand tegner foreningen udadtil i alle sager af administrativ og offentlig interesse og karakter.
Den til enhver tid siddende kasserer tegner foreningen udadtil i alle økonomiske forhold.

§ 10

Foreningens regnskabsår er fra 1/1 – 01/01 Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand 14 dage før den ordinære generalforsamling og fremlægges til godkendelse af denne. Foreningens formue opbevares på en bankkonto.
Regnskabet og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.
Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.

§ 11

Samtlige medlemmer har gratis adgang til trænings banen, som eller som deltager mod forevisning af sidste medlemskvittering. Medlemmerne skal dog rette sig efter ledelsens anmodninger. Dette gælder dog ikke private træningsbaner

§ 12

Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for dyrenes beskyttelse.

§13

Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Foreningens regnskabsår er fra 01/01 – 01/01. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand 14 dage før den ordinære generalforsamling og fremlægges til godkendelse af denne. Foreningens formue opbevares på en bankkonto.
Regnskabet og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.
Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.

§14

Instruktør/medhjælper der modtager penge fra kursister, skal selv afregne skat, med kommunen/staten.
Foreningen træner efter Dansk Kennel Klubs metoder.
Sydsjællands hjemmesider hedder www.hundelege.dk

Generalforsamlingen 2012

mange-mennesker

Generalforsamlingen 2012 , på adressen Assensvej 52 4700 Næstved

Generalforsamlingen den.24-11-2012 kl. 18,00

Generalforsamlingen afholdes hvert år. Og behandler følgende sager:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra foreningens formand.
Udvalgsformændene aflægger beretninger.

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.

4. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af formand for en periode på 6 år. Valg af kasserer, i lige år.

7. Valg af formænd for Træningsudvalg – køb af nyt udstyr, såfremt der er penge til det

8. Valg af 1 revisorer.

9. Eventuelt.

Vedtægter Sydsjællands Hundeskole CVR, 34407223
§ 1
Navn og hjemsted/klubhus og trænings bane
§ 1. Klubbens navn er Sydsjællands hundevenner. Klubben er stiftet den 01-04-2012.
Stk. 2. Ved henvendelser til klubben skal det ske til formandens adresse, vedr. skrivelser, samt brev udveksling.
Stk. 3 Klubbens kontor og trænings bane ligger på adressen Gammelsøvej 21 4760 Vordingborg.
Stk.4 Klubbens kontor og trænings bane i Næstved, ligger på adressen Klokkergårdsvej 19 4684 Holmegaard
§ 2
Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til at indgå i en familie og at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt. Foreningens formål er at i de område hvor foreningen har trænings plads, at få beboer til at bruge trænings banen som lege plads til deres hund, lære området beboer at behandle deres hund med respekt, og passe den med omhu.
For at nå disse mål skal foreningen:
1. Samle hundeinteresserede personer i en forening. Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt
hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.
2. Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv, sammen med sin familie.
3. Formidle af træning og leje tips , der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser.
4. Arbejde med breddetræning samt grundlæggende opdragelse af familiehunden.
5. Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv/hundetræning.
6. Afholde lokale leje dage og/eller prøver i at håndterer sin hund.
7. Godkende deltagere til at leje med andre hunde. (ingen lej for kamphunde)
8. Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører.
§ 3
Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem.
Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en, i den offentlige mening, vanærende handling.
Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til Sydsjællands hundevenner. for foreningsåret. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr. Ved opstarten af hundetræning, er man medlem lige så snart man har betalt træningsgebyret, som er en del af prisen, man kan ikke træne uden at være medlem. Foreningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til Sydsjællands hundevenner.
Medlemskab er altid fra Januar til Januar. Medlemskab er sat til 10 kr. om året.

§ 4
Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge. Kontingentet består af to dele: Grundkontingent, træningsgebyr er kun hvis man går til hunde træning. . Alle to dele fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale grundkontingent, der dækker grundomkostningerne ved medlemskabet og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder. Trænergebyret giver adgang til træning i henhold til hundetrænerens træningsplan.
Medlemmer, der ikke inden opstarten af hundetræning har indbetalt kontingent/træningsgebyr, kan slettes af foreningen. Ingen kan deltage i træning eller aktiviteter, forinden skyldigt kontingent eller træningsgebyr er betalt. Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

§ 5
Generalforsamlingen afholdes hvert år i november måned. Og behandler følgende sager:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra foreningens formand.
Udvalgsformændene aflægger beretninger.

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.

4. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af formand for en periode på 6 år. Valg af kasserer, i lige år.

7. Valg af formænd for Træningsudvalg – køb af nyt udstyr, såfremt der er penge til det

8. Valg af 1 revisorer.

9. Eventuelt.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 del af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest 3 uger før generalforsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen med stemme og taleret har alle aktive medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance.

Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

§ 6

Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de mødte, stemmeberettigede medlemmers stemmer.
Vedtægterne skal, som information, indsendes til kredsformanden senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget.

§ 7

Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle aktive medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

§ 8

Generalforsamlingen skal afholdes senest den 30 november.
Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel, datoen vil bliv offerligt gjort på nettet
Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen samt ordlyden af evt. indkomne forslag.

§ 9

Bestyrelsen består af formand, kasserer, sekretærer, og udvalgsformænd. Alle vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling,(formanden er undtaget) dog ikke samme år.
Formanden vælges for en periode på 6 år, han eller hun har dog mulighed for at træde af før tid, såfremt samarbejdet ikke virker med bestyrelsen.
Ved stemmelighed tæller formandens stemme for 2.
Der vælges 1 revisorer.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen er ulønnet. Dog kan der af foreningens midler bevilges fri rejse, evt. diæter, til repræsentation i hundesagens interesse.
Den til enhver tid siddende formand tegner foreningen udadtil i alle sager af administrativ og offentlig interesse og karakter.
Den til enhver tid siddende kasserer tegner foreningen udadtil i alle økonomiske forhold.
§ 10
Foreningens regnskabsår er fra 1/1 – 01/01 Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand 14 dage før den ordinære generalforsamling og fremlægges til godkendelse af denne. Foreningens formue opbevares på en bankkonto.
Regnskabet og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.
Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.
§ 11
Samtlige medlemmer har gratis adgang til trænings banen, som eller som deltager mod forevisning af sidste medlemskvittering. Medlemmerne skal dog rette sig efter ledelsens anmodninger. Dette gælder dog ikke private træningsbaner
§ 12
Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for dyrenes beskyttelse.
§13
Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Foreningens regnskabsår er fra 01/01 – 01/01. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand 14 dage før den ordinære generalforsamling og fremlægges til godkendelse af denne. Foreningens formue opbevares på en bankkonto.
Regnskabet og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.
Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.
§14

Instruktør/medhjælper der modtager penge fra kursister, skal selv afregne skat, med kommunen/staten.
Foreningen træner efter Dansk Kennel Klubs metoder.
Sydsjællands hjemmesider hedder www.hundelege.dk

Link til hjemmeside

Familiehunde træning samarbejde mellem hund og fører

Familiehunde træningFamiliehunde træning

 

Familiehunde træning er samarbejde mellem hund og fører og er for hunde over 9 mdr., hvor ejerne ønsker at være aktive med deres hunde. Man får en mere glad hund, når den får nogle nye indtryk og oplevelser med sin familie. Det tilbyder Sydsjællands hundeskole i Vordingborg og Næstved.

Her lære vi at hunde skal komme når vi kalder, sit og dæk, de mest alm øvelser der gør at hund og føre for det nemmere i hverdagen, vi tager på en masse ture, i byen, skoven, og træner disse steder, så hunden lære at begå sig de fleste steder, ja man kan sige at det er et rigtig hygge hold.

Prisen er 500,- kr. for 10 trænings gange , træning er på en ca. time af gangen.

Familiehunde træning er altså til jer, der vil have en god familiehund

Tiden har måske ikke være til det, eller der kan være mange andre grunde. Men nu har i et ønske om at komme i gang. Og det er aldrig for sent.

Eller, I har afrundet hvalpetræning og måske unghundetræning, men føler at det hele er lidt håbløst. Jeg ved godt det lyder utroligt, men sådan kan det faktisk sagtens være. Det kan der være mange og gode grunde til.

Eller din hund har måske nået en alder, hvor du synes, at der er plads til ret meget forbedring. Og tro mig, vi skal nok få styr på problemerne.

Ens for alle udfordringerne er, at vi løfter samarbejdet, så din hund vil elske at følges/arbejde med dig.

 

Hvad vil vi træne på holdet for Familiehunde træning?

Vi gør Lineføring, fri ved fod til en leg, vi får sit, dæk, stå på afstand til at fungere – Synes I, det bliver lidt for trivielt, så krydrer vi øvelserne med Syndet for nogen lidt kedeligt, så krydrer vi øvelserne  med nogle nye og sjove påfund.

– Og nej det er ikke svært.

 

Vores regler på træningspladsen.

Hunde træning af alle hunde, store som små.

Forbudte hunderacer: Danmark har en lov om forbudte hunderacer.  Ejer i en hund som betegnes forbudt race i Danmark, men er født før d. 17. Marts 2010, er i velkommen.  I skal følge de Danske regler, således at jeres hund altid skal bære mundkurv på i samvær med andre hunde i offentligt forum og linen max må være 2m.

Er jeres tæve i løbetid er i velkommen på træningspladsen, bare ikke når tæven er høj løbsk i uge 2.

Har jeres hund lopper eller andet utøj, kan i desværre ikke komme til træning, da lopperne overføres til andre hunde i leg.

Tilmelding er bindende. Der gives således ikke penge retur.

Er i startet et træningsforløb, og er forhindret i at deltage, eller selv ønsker at stoppe, refunderes de manglende træningsdage ikke.

Det er på ejers ansvar i er på træningspladsen.

Skade på andre eller andres ejendele, skal dækkes af ejers forsikring.

Hunde høm høm samles op.

Alle hunde som træning hos Sydsjællands hundeskole skal være i besiddelse af en udvidet ansvarsforsikring på jeres hund.

Alle hunde  skal være vaccineret efter loven.

Kvælerhalsbånd, snudeline, kropssele som trykker på hundens organer er ikke tilladt.

Vold, overgreb og negativ træning er ikke tilladt, her vil man blive bortvis fra træningspladsen

 

 

Generalforsamlingen 2013

Generalforsamlingen 2013 Søndag den.24-11-2013 kl. 14,00

Generalforsamlingen 2013

Generalforsamlingen afholdes hvert år. Og behandler følgende sager:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra foreningens formand.
Udvalgsformændene aflægger beretninger.

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.

4. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af formand for en periode på 6 år. Valg af kasserer, i lige år.

7. Valg af formænd for Træningsudvalg – køb af nyt udstyr, såfremt der er penge til det

8. Valg af 1 revisorer.

9. Eventuelt.

 

Vedtægter Sydsjællands Hundeskole CVR, 34407223
§ 1
Navn og hjemsted/klubhus og trænings bane
§ 1. Klubbens navn er Sydsjællands hundevenner. Klubben er stiftet den 01-04-2012.
Stk. 2. Ved henvendelser til klubben skal det ske til formandens adresse, vedr. skrivelser, samt brev udveksling.
Stk. 3 Klubbens kontor og trænings bane ligger på adressen Gammelsøvej 21 4760 Vordingborg.
Stk.4 Klubbens kontor og trænings bane i Næstved, ligger på adressen Klokkergårdsvej 19 4684 Holmegaard
§ 2
Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til at indgå i en familie og at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt. Foreningens formål er at i de område hvor foreningen har trænings plads, at få beboer til at bruge trænings banen som lege plads til deres hund, lære området beboer at behandle deres hund med respekt, og passe den med omhu.
For at nå disse mål skal foreningen:
1. Samle hundeinteresserede personer i en forening. Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt
hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.
2. Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv, sammen med sin familie.
3. Formidle af træning og leje tips , der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser.
4. Arbejde med breddetræning samt grundlæggende opdragelse af familiehunden.
5. Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv/hundetræning.
6. Afholde lokale leje dage og/eller prøver i at håndterer sin hund.
7. Godkende deltagere til at leje med andre hunde. (ingen lej for kamphunde)
8. Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører.
§ 3
Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem.
Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en, i den offentlige mening, vanærende handling.
Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til Sydsjællands hundevenner. for foreningsåret. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr. Ved opstarten af hundetræning, er man medlem lige så snart man har betalt træningsgebyret, som er en del af prisen, man kan ikke træne uden at være medlem. Foreningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til Sydsjællands hundevenner.
Medlemskab er altid fra Januar til Januar. Medlemskab er sat til 10 kr. om året.

§ 4
Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge. Kontingentet består af to dele: Grundkontingent, træningsgebyr er kun hvis man går til hunde træning. . Alle to dele fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale grundkontingent, der dækker grundomkostningerne ved medlemskabet og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder. Trænergebyret giver adgang til træning i henhold til hundetrænerens træningsplan.
Medlemmer, der ikke inden opstarten af hundetræning har indbetalt kontingent/træningsgebyr, kan slettes af foreningen. Ingen kan deltage i træning eller aktiviteter, forinden skyldigt kontingent eller træningsgebyr er betalt. Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

§ 5
Generalforsamlingen afholdes hvert år i november måned. Og behandler følgende sager:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra foreningens formand.
Udvalgsformændene aflægger beretninger.

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.

4. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af formand for en periode på 6 år. Valg af kasserer, i lige år.

7. Valg af formænd for Træningsudvalg – køb af nyt udstyr, såfremt der er penge til det

8. Valg af 1 revisorer.

9. Eventuelt.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 del af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest 3 uger før generalforsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen med stemme og taleret har alle aktive medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance.

Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

§ 6

Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de mødte, stemmeberettigede medlemmers stemmer.
Vedtægterne skal, som information, indsendes til kredsformanden senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget.

§ 7

Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle aktive medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

§ 8

Generalforsamlingen skal afholdes senest den 30 november.
Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel, datoen vil bliv offerligt gjort på nettet
Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen samt ordlyden af evt. indkomne forslag.

§ 9

Bestyrelsen består af formand, kasserer, sekretærer, og udvalgsformænd. Alle vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling,(formanden er undtaget) dog ikke samme år.
Formanden vælges for en periode på 6 år, han eller hun har dog mulighed for at træde af før tid, såfremt samarbejdet ikke virker med bestyrelsen.
Ved stemmelighed tæller formandens stemme for 2.
Der vælges 1 revisorer.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen er ulønnet. Dog kan der af foreningens midler bevilges fri rejse, evt. diæter, til repræsentation i hundesagens interesse.
Den til enhver tid siddende formand tegner foreningen udadtil i alle sager af administrativ og offentlig interesse og karakter.
Den til enhver tid siddende kasserer tegner foreningen udadtil i alle økonomiske forhold.
§ 10
Foreningens regnskabsår er fra 1/1 – 01/01 Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand 14 dage før den ordinære generalforsamling og fremlægges til godkendelse af denne. Foreningens formue opbevares på en bankkonto.
Regnskabet og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.
Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.
§ 11
Samtlige medlemmer har gratis adgang til trænings banen, som eller som deltager mod forevisning af sidste medlemskvittering. Medlemmerne skal dog rette sig efter ledelsens anmodninger. Dette gælder dog ikke private træningsbaner
§ 12
Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for dyrenes beskyttelse.
§13
Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Foreningens regnskabsår er fra 01/01 – 01/01. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand 14 dage før den ordinære generalforsamling og fremlægges til godkendelse af denne. Foreningens formue opbevares på en bankkonto.
Regnskabet og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.
Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.
§14

Instruktør/medhjælper der modtager penge fra kursister, skal selv afregne skat, med kommunen/staten.
Foreningen træner efter Dansk Kennel Klubs metoder.
Sydsjællands hjemmesider hedder www.hundelege.dk

Vores hundetræner er alle DKK uddannet instruktør

Vores hundetræner som vil undervise jer og jeres hunde

Træner i Vordingborgs, Trænings pladsen ligger på  Gammelsøvej 21  4760 Vordingborg, det er Kastrup Stadion

Vores hundetræner

Per Kaarup

Fjellebrovej 14

4700 Næstved

Tlf. 55776411
mobil 50484959

Per er uddannet under Dansk Kennel Klub, og har hundetræning inde for hvalpemotivation – unghunde – familiehunde– Lydighed LP 1 – Lydighed LP- klikker træning og køre kort til hund, spor kursus, hjernegymnastik

Næstved træningsplads ligger på adressen Klokkegårdsvej 19 4684 Holmegaard

 

Vores hundetræner

For tilmelding til hundetræning kontakt Lone Nielsen ved Næstved, Lone Nielsen

er uddannet hundetræner hos Dansk Kennel Klub.

Tlf.  55562880            mobil nr. 26858733

hvalpemotivation – unghunde – familiehunde- Lydighed LP 1/2 – Lydighed –  og køre kort til hund

 

Hundetræning er på eget ansvar, her skriver i om nogle gode tips når man er på træningspladsen.

Medbring nogle lækre godbidder, som hunden vil gøre alt for at få. De skal ikke være for store, gerne bløde i det så de er nemme at spise og hunden hurtig er klar til den næste. Tag gerne 2-3 forskellige slags med så du har lidt at veksle i mellem.

Hvis din hund ikke er til godbidder, så tag et stykke legetøj med, som den elsker, så bruger vi det i træningen, husk at det ikke må ligge frit fremme, der hjemme.

Træner råd. Giv ikke hunden mad lige inden I skal til træning – den arbejder bedre, når den er lidt sulten.

Brug en almindelig line 1,5 – 2 meter lang. En flexi-line er slet ikke velegnet.
Husk at medbringe vand, skål og poser til hunde høm hømer.

Træner siger Kom i god tid, så hunden når at falde lidt til ro inden træningen starter.
Vi træner på Gammelsøvej 21 Vordingborg, det er vigtigt at I samler op efter jeres hund og tager al affald med jer, da der er mange hunde der benytter trænings pladsen.

Man taler ikke ondt om hinanden, alle gør det så godt som de kan, vi har forskellige hunde, nogle er nemmere at træne end andre, hjælp hinanden, så kommer vi længst.

Meld afbud hvis der er en gang i ikke kan komme, det gør det nemmere for os træner.

Mød glad op, det smitter af på din hund.

Tilhøre på pladsen, ser vi gerne at du står ved klubhuset, så de ikke forstyrre undervisningen.

Vi håber i for lært en masse til hundetræning, er i ikke tilfredse, så sig det til os, det er den eneste måde på hvor vi også kan blive dygtigere.

Vores hundetræner har fælgende Regler på træningspladsen.

Hunde træning af alle hunde, store som små.

Forbudte hunderacer: Danmark har en lov om forbudte hunderacer. Ejer i en hund som betegnes forbudt race i Danmark, men er født før d. 17. Marts 2010, er i velkommen. I skal følge de Danske regler, således at jeres hund altid skal bære mundkurv på i samvær med andre hunde i offentligt forum og linen max må være 2 m.

Er jeres tæve i løbetid er i velkommen på træningspladsen, bare ikke når tæven er høj løbsk i uge 2.

Har jeres hund lopper eller andet utøj, kan i desværre ikke komme til træning, da lopperne overføres til andre hunde i leg.

Tilmelding er bindende. Der gives således ikke penge retur.

Er i startet et træningsforløb, og er forhindret i at deltage, eller selv ønsker at stoppe, refunderes de manglende træningsdage ikke.

Det er på ejers ansvar i er på træningspladsen.

Skade på andre eller andres ejendele, skal dækkes af ejers forsikring.

Hunde høm høm samles op.

Alle hunde som træning hos Sydsjællands hundeskole skal være i besiddelse af en udvidet ansvarsforsikring på jeres hund.

Alle hunde skal være vaccineret efter loven.

Kvælerhalsbånd, snudeline, kropssele som trykker på hundens organer er ikke tilladt.

Vold, overgreb og negativ træning er ikke tilladt, her vil vores hundetræner bortvis dem der laver disse tiltag fra træningspladsen

Med venlig hilsen.

Vores hundetræner team
Trænings pladsen i Vordingborg, betjener hunde fra Lundby,Vordingborg,Mern,Møn,Stege,Præstø,Langebæk,Tappernøje Køng, Lundby, Svinø, Sværdborg,Udby,Allerslev,Tappernøje

Se træningspladsen på dette link